Hướng dẫn

Cải thiện tìm kiếm flatsome

// Cai thien tim kiem Flatsome
function __codfe_search_by_title_only( $search, &$wp_query )
{
global $wpdb;
if(empty($search)) {
return $search; // skip processing – no search term in query
}
$q = $wp_query->query_vars;
$n = !empty($q[‘exact’]) ? ” : ‘%’;
$search =
$searchand = ”;
foreach ((array)$q[‘search_terms’] as $term) {
$term = esc_sql($wpdb->esc_like($term));
$search .= “{$searchand}($wpdb->posts.post_title LIKE ‘{$n}{$term}{$n}’)”;
$searchand = ‘ AND ‘;
}
if (!empty($search)) {
$search = ” AND ({$search}) “;
if (!is_user_logged_in())
$search .= ” AND ($wpdb->posts.post_password = ”) “;
}
return $search;
}
add_filter(‘posts_search’, ‘__codfe_search_by_title_only’, 500, 2);
//End Cai thien tim kiem Flatsome

Hùng Bùi

Tương lai không định trước, không có số phận trừ những thứ chúng ta tạo ra cho chính mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button