Hướng dẫn

Hướng dẫn dịch các tab trong trang chi tiết sản phẩm woocommerce

WooCommerce là một plugin thương mại điện tử phổ biến cho WordPress. Nó cho phép người dùng tạo và quản lý cửa hàng trực tuyến của riêng mình. Một trong những tính năng của WooCommerce là trang chi tiết sản phẩm, nơi người mua có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm.

Trang chi tiết sản phẩm WooCommerce bao gồm các tab khác nhau, chẳng hạn như mô tả, đánh giá và thông tin bổ sung. Các tab này thường được dịch sang ngôn ngữ hiện tại của trang web. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể muốn dịch các tab sang ngôn ngữ khác.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dịch các tab trong trang chi tiết sản phẩm WooCommerce.

Cách thực hiện:

Để dịch các tab trong trang chi tiết sản phẩm WooCommerce, bạn cần sử dụng mã PHP. Bạn có thể thêm mã này vào tệp functions.php của theme WordPress của mình.


$language = get_locale(); // Get the current language code

if (strpos($language, 'en') === 0) {
// Current language is English
add_filter('woocommerce_product_tabs', 'woo_rename_tabs_english', 98);
} else {
// Current language is not English
add_filter('woocommerce_product_tabs', 'woo_rename_tabs', 98);
}

function woo_rename_tabs($tabs) {
$tabs['description']['title'] = __('Thông tin sản phẩm'); // Rename the description tab
$tabs['reviews']['title'] = __('Đánh giá'); // Rename the reviews tab
$tabs['ux_global_tab']['title'] = __('Chính sách thanh toán'); // Rename the "Chính sách thanh toán" tab
return $tabs;
}

function woo_rename_tabs_english($tabs) {
$tabs['description']['title'] = __('Product Information'); // Rename the description tab for English
$tabs['reviews']['title'] = __('Reviews'); // Rename the reviews tab for English
$tabs['ux_global_tab']['title'] = __('Payment Policies'); // Rename the "Chính sách thanh toán" tab for English
return $tabs;
}

Trong mã này, chúng ta sử dụng hàm get_locale() để lấy mã ngôn ngữ hiện tại của trang web. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm add_filter() để thêm một bộ lọc vào hàm woocommerce_product_tabs(). Bộ lọc này sẽ được gọi khi WooCommerce tạo các tab cho trang chi tiết sản phẩm.

Trong hàm woo_rename_tabs(), chúng ta sử dụng hàm __() để dịch các tên tab sang ngôn ngữ mong muốn.

Ví dụ:

Nếu ngôn ngữ hiện tại của trang web của bạn là tiếng Việt, thì các tab sau sẽ được dịch thành:

  • Thông tin sản phẩm
  • Đánh giá
  • Chính sách thanh toán

Nếu ngôn ngữ hiện tại của trang web của bạn là tiếng Anh, thì các tab sau sẽ được giữ nguyên:

  • Product Information
  • Reviews
  • Payment Policies

Lưu ý:

Bạn có thể thay đổi tên của các tab thành bất cứ thứ gì bạn muốn. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn sử dụng hàm __() để dịch các tên tab sang ngôn ngữ mong muốn.

Bạn có thể sử dụng mã PHP này để dịch các tab trong trang chi tiết sản phẩm WooCommerce sang bất kỳ ngôn ngữ nào.

Hùng Bùi

Tương lai không định trước, không có số phận trừ những thứ chúng ta tạo ra cho chính mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button