Hướng dẫn

cách thêm nội dung trước và sau giá sản phẩm

Đoạn code: Thêm tiền tố vào Giá

 /**
* @snippet Adds suffix to WooCommerce prices
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.8
*/
add_filter( ‘woocommerce_get_price_suffix’, ‘bbloomer_add_price_suffix’, 99, 4 );

function bbloomer_add_price_suffix( $html, $product, $price, $qty ){
$html .= ‘ suffix here’;
return $html;
}

Đoạn code: Thêm hậu tố vào Giá

 /**
* @snippet Adds suffix to WooCommerce prices
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.8
*/
add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘bbloomer_add_price_prefix’, 99, 2 );
function bbloomer_add_price_prefix( $price, $product ){
$price = ‘Prefix here ‘ . $price;
return $price;
}

Hùng Bùi

Tương lai không định trước, không có số phận trừ những thứ chúng ta tạo ra cho chính mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button