Hướng dẫn

Hướng dẫn xóa khoảng giá trong sản phẩm biến thể

Một trong những tình huống phổ biến là khi bạn muốn ẩn giá cho các sản phẩm biến thể trong WooCommerce. Hàm ‘hocwp_custom_variation_price’ cho phép bạn thực hiện điều này một cách dễ dàng.

Khi bạn sử dụng hàm này và kết nối nó với hook ‘woocommerce_get_price_html’, nó sẽ kiểm tra loại sản phẩm của sản phẩm đang xem. Nếu sản phẩm là biến thể, nó sẽ trả về một chuỗi rỗng, dẫn đến việc ẩn giá trên trang sản phẩm. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn khách hàng phải nhấp vào sản phẩm để xem giá hoặc nếu bạn muốn tạo ra một trải nghiệm mua sắm khác biệt cho các sản phẩm biến thể.

Cho đoạn code này vào file function.php

function patricks_custom_variation_price( $price, $product ) {
$target_product_types = array(
'variable'
);
if ( in_array ( $product->product_type, $target_product_types ) ) {
return ''; //Nếu là sản phẩm biến thể thì không hiện gì cả OK
}
return $price;
}
add_filter('woocommerce_get_price_html', 'patricks_custom_variation_price', 10, 2);

Hùng Bùi

Tương lai không định trước, không có số phận trừ những thứ chúng ta tạo ra cho chính mình.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button