WooCommerce

  • Thay thế giá thành chữ liên hệ trong WooCommerce

    Thay thế giá thành chữ liên hệ trong WooCommerce

    WooCommerce là một trong những plugin phổ biến nhất để tạo và quản lý cửa hàng trực tuyến trên nền tảng WordPress. Đôi khi, bạn có thể muốn thay đổi văn bản hiển thị cho các sản phẩm không có giá hoặc giá là 0, ví dụ như đổi thành “Liên hệ” Trong bài viết này, chúng ta sẽ học…

    Read More »
Back to top button